Algemene Voorwaarden

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de opdrachtnemer, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

1 Definities

1.1 ItsYves – Yves Vermeulen hierna genoemd “de opdrachtnemer“; 2560 Kessel, Berkenlaan 8. BTW BE0550.519.045 – IBAN BE77 9731 6928 5242

1.2 De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de opdrachtnemer inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die hem een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de opdrachtnemer wordt verstrekt.

2 Prijs, offertes en annulering van reservaties

2.1 De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de site en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW.

2.2 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De opdrachtnemer heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

2.3 De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

2.4 De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten. Iedere klant (bedrijf of particulier) ontvangt een factuur. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze te betalen. De betalingsmodaliteit van de factuur is als volgt :

Betaling door middel van overschrijving op bovenstaand rekeningnummer, 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij afspraak voor een fotosessie door particulieren dient een voorschot van 25% te worden betaald. Het saldo dient voor de aflevering van het resultaat van de dienst overgemaakt te worden op bovenstaand rekeningnummer, of op de dag van de afspraak contant en met gepast geld betaald te worden.

In geval van annulering van de afspraak door de klant, korter dan 48 uur voor tijdstip van de afspraak, heeft de klant geen recht op terugbetaling van het voorschot. Bij wijziging van de afspraak door de klant wordt het voorschot verrekend met de nieuwe afspraak.

2.5 De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf. Inzake verkoop van materiaal dient het volledige bedrag bij bestelling te worden betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.

2.6 Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25. Dit alles is tevens van toepassing indien termijnen van respijt worden toegestaan of toegekend. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag.

2.7 Bovendien kan bij wanbetaling verbod worden gegeven het afgeleverd product inzake dienstverlening niet te gebruiken. Dit verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.

2.8 Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.

2.9 In elk geval kan zowel voor diensten als verkoop van materiaal een voorschot worden gevraagd. Dit voorschot dient binnen 14 dagen na offertedatum te worden betaald. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het voorschot kunnen alle bestelde prestaties eenzijdig door ons worden opgeschort of zelfs eenzijdig geannuleerd, zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van de besteller.

2.10 De leveringstermijn van alle prestaties (diensten en verkoop) zijn aanduidend, doch niet bindend. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingsovereenkomst.

2.11 Annuleringen kunnen kosteloos gebeuren tot 48 uur voor de afspraak. Bij annulering vanaf 48 uur tot het tijdstip van de afspraak heeft de klant geen recht op terugbetaling van het voorschot. Indien er geen voorschot afgesproken of betaald werd, wordt 25% van de afgesproken prijs aangerekend.
Indien bij een bestelling men niet komt opdagen op het uur en datum van de gemaakte afspraak, zonder verwittiging of zonder geldige reden zoals ongeval of ziekte met bevestiging van een doktersattest is 90% van het overeengekomen bedrag opeisbaar en zal worden gefactureerd.

3 Overmacht

3.1 Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de opdrachtnemer te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De opdrachtnemer is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de wederpartij.

3.2 In geval van overmacht dient de opdrachtnemer de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden.

Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de opdrachtnemer te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

3.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

4 Kwaliteit van het werk

4.1 De opdrachtnemer verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve diensten te leveren.

4.2 De geleverde prestaties en diensten van de opdrachtnemer zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

4.3 De opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de opdrachtnemer is geretourneerd.

4.4 In geval van fotografie, kan de opdrachtgever aanwezig zijn of mag er een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de afspraak gestuurd worden. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever het oordeel van de opdrachtnemer voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

5 Klachten

5.1 Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de opdrachtnemer per email: info@itsyves.be informeren.

5.2 Alle formele klachten of protesten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.

5.3 Na een termijn van acht dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

6 Auteursrecht – Vermogensrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten)

6.1 De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen en/of code en/of programmatie en/of sofitware; noch in analoge, noch in digitale vorm.

6.2 Fotografie

6.2.1 Het model en het promotiebureau of de promotionele website dienen zich ertoe de naam van de opdrachtnemer te vermelden bij iedere publicatie.

6.2.2 Foto’s die voor professionele, commerciële of non-profit doeleinden worden gepubliceerd in print en/of online moeten volgende copyright vermelden: “© ItsYves.be”. Indien mogelijk met link naar deze website (www.itsyves.be).

6.2.3 Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

6.2.4 De opdrachtnemer behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

6.2.5 Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© ItsYves.be” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 150 euro per inbreuk en per inbreukmakende foto.

6.2.6 Alle foto’s die direct na de sessie met de wederpartij gedeeld worden, zijn slechts ter inzage en alleen om foto(‘s) uit te selecteren. Deze zogenaamde contact- of preview foto’s mogen niet verder gedeeld, nabewerkt of gepubliceerd worden. Alleen de foto’s die na de selectie en uitwerking aan de wederpartij opgeleverd worden en in verdere communicatie aangeduid worden met “eindoplevering” vallen onder dit contract.

6.2.7 De uitgewerkte en opgeleverde foto’s van de eindoplevering mogen niet verder bewerkt worden en alleen toegepast worden zoals opgeleverd. Uitgezonderd zijn beperkt uitsnijden, mits het geen afbreuk doet aan de foto, en het plaatsen van grafische inhoud, zoals teksten.

6.2.8 Tijdens de fotosessie kunnen foto’s en/of video-opnames worden gemaakt die het werkproces van de opdrachtnemer vastleggen. Deze opnames worden niet aan de wederpartij geleverd en dienen ter promotie van de opdrachtnemer en worden niet aan derden geleverd of verkocht. De hier genoemde opnames vallen verder onder alle afspraken in dit contract.

7 Recht tot reproductie

7.1 Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.

7.2 Het is voor beide partijen verboden het resultaat van de geleverde dienst commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming.

7.3 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de opdrachtnemer zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht zich te verzetten tegen gebruik van het resultaat van de geleverde dienst tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden.

7.4 Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de besteller/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is en niet zonder toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden. Het eigen commercieel gebruik van het resultaat van de geleverde dienst is toegestaan. Het doorverkopen is niet toegestaan. Het reproductierecht is ten alle tijden van de opdrachtnemer. Het is niet toegestaan dat de klant het resultaat van de geleverde dienst opstuurt voor wedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

8 Portretrecht bij fotografie

8.1 De opdrachtnemer heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de opdrachtnemer hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

8.2 De klant geeft de opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog / portfolio / nieuwsbrief / social media / andere websites) en in drukwerk (zoals flyers / expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.

9 Bewaring van de digitale bestanden

9.1 Het werk dat door de opdrachtnemer gemaakt werd aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de opdracht bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, apparaten en/of materiaal of datacrash) kan de opdrachtnemer op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

9.2 Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kan het betreffende resultaat van geleverde diensten gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn wordt verlengd wanneer de opdrachtnemer het resultaat opnieuw moet ontwikkelen.

9.3 De gegevens over de bestelling waarover de opdrachtnemer beschikt, worden gedurende 5 jaar bewaard met het oog op de boekhouding.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

10.2 Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.

10.3 De opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens het uitvoeren van de opdracht.

10.4 De opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de opdracht.

10.5 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle voorwerpen zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de opdrachtnemer niet verantwoordelijk gesteld worden. In bepaalde omstandigheden zoals bv. bij verplaatsingen, of bij een hoge waarde van de voorwerpen, kan de opdrachtnemer de goederen laten verzekeren en is de opdrachtnemer gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

10.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever werd verricht. Desgevallend zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden ten laste van de opdrachtnemer ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan vragen dat de opdrachtgever de voorwerpen zelf behandelt of verplaatst.

10.7 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De opdrachtnemer is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

10.8 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

10.9 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x-stralen controle e.d., verlies door luchthaven-, post- of koerierdiensten. Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de opdrachtnemer volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.

11 Wijzigingen voorwaarden

11.1 De opdrachtnemer kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

12 Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken

12.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.